HỘI THÁNH US


HỘI THÁNH US

Hội Thánh là một tập thể của những người  được Chúa cứu ra ở mỗi điạ phương.  Ðây là những người kinh nghiệm được quyền năng Chúa Thánh Linh tái tạo đời sống của họ.  Và họ tình nguyện để sống cho Chúa và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.  Lòng trung thành của họ được dành cho Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi.  Họ được gắn liền với Hội Thánh Vô Hình Toàn Cầu. Ðức Chúa Giê-su là Vị Lãnh Ðạo Tối Cao.  Và những đầy tớ thánh là những người Chúa kêu gọi để chăn dẫn Hội Thánh Chúa theo đường lối của Ngài.
Hội Thánh được bước đi trong tổ chức và trật tự của Chúa.

Kính mời quý vị dành thì giờ đến thờ phượng Ðấng Tạo Hóa cũng là Ðấng Cứu Thế cùng với một trong các hội thánh chúng tôi ở các địa chỉ sau:

Hội Thánh Orange County

2101 West Edinger Ave. Santa Ana, CA 92704 ‌

Hội Thánh Loma Linda

711 West C Street Colton, CA 92324

Hội Thánh San Diego

4185 Home Ave. San Diego, CA 92105

© 2020 Peace & Happiness - An Bình Hạnh Phúc - P.O. Box 6130 Santa Ana, CA 92706