Blog

Trông Cậy - Trusting

Mỗi ngày chúng ta sống động, lựa chọn, suy nghĩ bằng một trong hai cách: sự khôn ngoan của con người hay nhờ cậy vào Đức Chúa Trời. 

Đa số những quyết định, lựa chọn của chúng ta dựa vào kinh nghiệm hay sự khôn ngoan của con người.   Chúng ta muốn làm những điều tốt nhất cho cá nhân và cho những người thân yêu dựa trên khả năng của mình. Chúng ta nghĩ rằng khả năng của con người bao đảm được tương lai và sự an toàn của đời sống.

Rồi sau một thời gian vật lộn với đời sống, từng trải bao kinh nghiệm, chúng ta chợt khám phá ra một điều là: kinh nghiệm và sự khôn ngoan của con người cũng rất là giới hạn. Chúng ta chợt khám phá một điều là có những sự việc tài năng cũng không phải là yếu tố quyết định cho thành công hay thất bại.

Có một quyền lực vô hình nhưng vô cùng mãnh liệt điều khiển trong sinh hoạt của loài người. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, “hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5,6)

Cầu Chúa ban ơn cho quý vị để mỗi ngày tự nhủ với lòng mình rằng xin Chúa giúp con luôn luôn tin cậy nơi Ngài.

English Version

Everyday we live, function, make decisions, and think based on our wisdom and experience or trust in God.

Majority of our decisions are based on our experience and human wisdom. We want the best for ourselves and our loved ones according to our ability. We think that human ability can secure our future and safety.

Gradually after many years of struggling with life’s troubles and trials, we discover that human experience and wisdom are very limited. We discover that human ability is not the only thing that guarantees our success or failure.

We recognize that there is an invisible and powerful power controls human affairs. The Bible calls us to, “trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths.” (Proverbs 3:5,6)

May God help you to trust in Him daily.

Mục Sư Dương Quốc Tùng


No comments

Leave a comment